Image
Image
Image
Image

ТУРИСТИЧЕСКИЯТ САЙТ ЗА ОБЩИНА ПАЗАРЖИК

Image
Image
Image

„И най-дългото пътуване започва с една малка стъпка“

– Лао Дзъ

"Дестинацията не е

конкретно място,

а нова гледна точка"

Хенри Милър

Image
Image

Сайта е разработен по Проект „Нови възможности за туризма на Община Пазарджик“, който се реализира  с финансовата подкрепа на Програма за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за морско дело и рибарство, по Процедура BG14MFOP001-4.047 МИРГ Пазарджик Мярка: 2.2.  „Разнообразяване към дейности извън 26.04.2022 г.  за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за морско дело и рибарство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от ФОНДАЦИЯ „АКВА МИНЕРВА“  и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган
https://www.eufunds.bg/bg

Обща стойност на проекта   39 675 лв., от които:  33 723,75  лв.  Европейско финансиране и 5 951.25  лв.  Национално финансиране; Начална дата: 26.04.2022  г. -  Крайна дата: 26. 04.2023 г.

Image